Referat fra BØFA Generalforsamling 13.04.2023

Scandic Hotel, Roskilde

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Eva ordstyrer, Lena stemmetæller, Pia referent.
  1. Formandens beretning: Kian takker af som formand efter 8 år. Pia takker af som medlem af bestyrelsen.         
  1. Indkomne forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller følgende forslag: Ingen
  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Mette fremlægger regnskabet
  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 + 2024: Mette fremlægger budget.
  1. Indkomne forslag til generalforsamlingen: Ingen forslag.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Johanne Pasgaard stiller op.
  1. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant: Amalie Bagge, Marie Aagaard Rehfeld, Pia Nyberg.
  1. Valg af stemmeudvalg: Ikke nødvendigt.
  1. Hvad betyder fusionen mellem KI og DM Tine Segel fortæller om fusionen og BØFAs fremtid ind i DM.

BØFAs generalforsamling 2023

BØFAs ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 13. april 2023 kl. 20 på Scandic i Roskilde.

Forslag til ændring af faggruppernes vedtægter skal være faggrupperne i hænde senest d. 13. januar 2023. Øvrige forslag skal være faggrupperne i hænde 2. marts 2023.

Regnskab og øvrige bilag vil blive lagt på boefa.dk senest d. 16. marts 2023.

Skriv til Kian Kestler på mail , hvis du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsen.