Biblioteksoplevelser for alle

Biblioteksoplevelser for alle
Af Henriette Ritz Kylmann Strategisk udvikler og koordinator på børne- og ungeområdet ved HvidovreBibliotekerne

HvidovreBibliotekerne har fra skoleåret 2009/10 et bibliotekstilbud til alle klasser, på alle årgange, på alle 11 folkeskoler i Hvidovre. Det drejer sig om i alt ca.6.000 elever. Dét er der, så vidt vi ved, ingen andre der har gjort før.

Hvem er vi og hvor mange er vi?
HvidovreBibliotekerne består af et hovedbibliotek og tre filialer. Der er 49.863 borgere i Hvidovre kommune, og der er ca.70 personer på bibliotekerne (alt inklusiv!) til at betjene borgerne.

Hvorfor gør vi det?
Biblioteksoplevelser for alle er et toårigt kontraktmål under det overordnede mål ”Giv borgerne lige muligheder”. Vi har, som andre biblioteker, gennem en årrække haft biblioteksorienteringer for 0.klasse, 4.klasse, 7. eller 8.klasse. De forskellige biblioteker i Hvidovre har vekslet mellem at invitere 7. eller 8.klasse. Fra skolebibliotekarerne hørte jeg, at vi ”tvangsinformerede” eleverne i 4.klasse, og at de fik al for megen information, når de var til orientering. Vi havde selv et ønske om at gøre det endnu bedre, og samtidig sikre at vi havde en kontinuerlig kontakt med klasserne. Ved at gøre Biblioteksoplevelser for alle til et kontraktmål, sikrer vi en systematisk tilgang til opgaven. Vi sikrer. At vi løbende får evalueret projektet, og vi kan, når målet udløber, tage stilling til om – og hvordan – projektet skal fortsætte.

Hvordan greb vi det an?
Vi gennemførte en kortlægning af alle de tilbud, vi havde til skolerne. Ud fra den udarbejdede vi en ny liste og bad et udvalg af skolebibliotekarerne om at kommentere og komme med forslag til biblioteksoplevelser. De forskellige biblioteksoplevelser blev sat i system hen over et skoleår. Ved hver biblioteksoplevelse var der også, en beskrivelse af Folkeskolens Fællesmål for pågældende klassetrin. På den måde kan lærerne se, at de ved at deltage i denne biblioteksoplevelse, understøtter f.eks. Fællesmålet om at ”eleven skal kunne søge hensigtsmæssigt på internettet, samt søge information på en systematisk og kritisk måde”. Samtidig var der i kommunens ERKUTU (Erhverv, Kultur og Turisme samarbejde) et ønske om at profilere de kulturelle tilbud, som kommunen har, over for folkeskolens elever. Det blev til ”Kulturtjeneste kataloget” hvor bl.a. biblioteket, Cirkusmuseet, Teater Vestvolden og Kulturpaletten præsenterer deres tilbud. Kataloget udsendes til alle lærerne i kommunen og kan desuden ses på Hvidovrebib.dk.

I kontraktmålsgruppen har vi nedsat tre grupper: Indskolingen, Mellemtrinet og Udskolingen. Hver gruppe har haft til opgave at tilrettelægge et forløb på de forskellige årgange med en komplet beskrivelse af, hvad klassen skal, inklusiv opgaver m.v.samt færdige skabeloner til brevene til skolebibliotekarerne, lærerne og skolelederne. I princippet kan alle kollegaer gå ind og tage en biblioteksoplevelse med en klasse, fordi alt undervisningsmaterialet er tilgængeligt og samlet.

Hvordan virker det praktisk?
Praktisk fungere det på følgende måde: Kulturtjeneste kataloget udkommer i april, inden lærerne er begyndt at planlægge det kommende skoleår. Skolebibliotekarerne får kalenderen for biblioteksoplevelserne for alle, til brug på skolens intranet og til egen orientering. Vi fordeler opgaverne internt. Vi betragter biblioteksoplevelserne på lige fod med en teaterforestilling eller et andet arrangement. Som en teaterforestilling spiller i en periode, er biblioteksoplevelsen for f.eks. 6.klasse tilgængelig fra uge 43 til december. Det betyder, at det er i den periode, at klasserne inviteres, og det er dér, læreren kan ønske et bestemt tidspunkt, hvor de gerne vil komme. Det er ikke muligt at komme til Biblioteksoplevelse for 6.klasse, når ”forestillingen” er slut. Vi sender invitationerne til biblioteksoplevelserne til skolebibliotekarerne, som videresender til de relevante lærere. Vi rykker ikke for svar! Tidligere ringede vi og rykkede, hvis der var klasser, vi ikke havde hørt fra, men det er vi gået bort fra. Klasselæreren melder tilbage med ønskede tidspunkter, og vi fordeler klasserne og opgaverne internt. Når vi inviterer klasserne, får skolelederen samtidig et brev til orientering, og når hele årgangen har gennemført Biblioteksoplevelser for alle får skolebibliotekarerne et orienteringsbrev med oplysninger om, hvor mange af deres klasser, der har været på besøg.

Vi har tilrettelangt biblioteksoplevelserne, så de enten er ”En : En” eller ”Fælles”. Oplevelser, der er ”En : En” består af en klasse, en bibliotekar, et bibliotek, f.eks. ”Introduktion til projektopgaven”, hvor eleverne får en introduktion til relevante baser til brug i deres projektopgave. Er det en ”Fælles” oplevelse er det hele årgangen, der får en biblioteksoplevelse f.eks. ”Bogforum for unge” hvor alle 7.klasserne inviteres til – i løbet af to dage – at få en times inspirerende booktalk, samtale om bøger og mulighed for at låne, konkurrence om præmier og en fortælling til at gå hjem på.

Hvad får HvidovreBibliotekerne ud af det?
De langsigtede virkninger af Biblioteksoplevelser for alle, kender vi af naturlige årsager ikke endnu. Håbet er, at vi får en tættere kontakt til lærerne og eleverne, samt at vi får præsenteret bibliotekets mangfoldighed. Ved at sætte Biblioteksoplevelser for alle i system, håber vi at kunne give en bedre biblioteksoplevelse for både elever, lærere og os selv. Skulle det vise sig, at vi også får flere brugere og lånere på baggrund af Biblioteksoplevelser for alle, så tager vi det med.

Hvad får elever og lærere ud af det?
Kombinationen af oplevelse og uddannelse i Biblioteksoplevelser for alle giver eleverne mulighed for at få præsenteret et mangfoldigt bibliotekstilbud. Eleverne får et indgående kendskab til biblioteket og til de værktøjer, vi stiller til rådighed. Og de har muligheden for at være godt forberedte, når de skal skrive opgaver.

Læren får hjælp til at nå Fælles mål, og de får elever, der i vid udstrækning er selvhjulpne på et bibliotek.

Der er ingen tvivl om, at vi med Biblioteksoplevelser for alle får sat et markant aftryk i forhold til skolerne, og ikke mindst eleverne. Vi har i dette efterår haft besøg af en 4.klasse, som aldrig havde været på biblioteket før. Det undgår vi forhåbentligt i fremtiden, når der er et bibliotekstilbud til dem hvert år.

Følge virkningerne af Biblioteksoplevelser for alle – indtil nu…
Som en del af Biblioteksoplevelser for alle har vi, med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, i samarbejde med konceptudvikler Lasse Hall, læsevejleder Karen Kjær, skolebibliotekskonsulent Hanne Heiselberg og undertegnede skabt et koncept for faglig læsning for 5.klasse: ”Finurlige Ord”. Skoleforvaltningen i Hvidovre har på baggrund af projektmodningen, søgt styrelsen om midler til at skabe et digitalt univers til FinurligeOrd.dk, så alle landets 5.klasser kan få glæde af det. Vi arbejder også med to kunstnere: Tine Hecht-Petersen og Tine Jacobsen om udviklingen af en installation der kan bruges i biblioteksorienteringen for 0.klasse på Avedøre Bibliotek.

Hvad er det sværeste?
Reaktionerne på vores Biblioteksoplevelser for alle har været mange. De fleste har med undren spurgt ”Hvordan det kan lade sig gøre?”, ”Hvorfor gør I det?” og ”Er det ikke svært?”. Det sværest er at sige ”Nej”. Nej når læreren henvender sig efter forestillingen er slut. Klasserne må selvfølgelig og til en hver tid bruge bibliotekerne, men de kan ikke komme og forvente at få en Biblioteksoplevelse. Det svære er også at sige ”nej” til hinanden, når vi ”liiige kan lave…”. For vores tid er besat, ikke kun med Biblioteksoplevelser for alle, men også med alle de andre opgaver, der er på et bibliotek. Og så kan det kun lade sig gøre med Biblioteksoplevelser for alle, fordi kollegaerne og ledelsen bakker op om initiativet.

Hvordan går det?
Målet i skoleåret 10/11 er at se 1/3 af alle klasser. I dette skoleår har vi afholdt Biblioteksoplevelser for alle i 4. og 6.klasse. der har været 54 klasser inviteret og 33 deltagende klasser. Vi er ret godt tilfredse!

Kan andre gøre det samme?
Svaret på det spørgsmål er afhængigt af kommunens geografi, offentlige transport og infrastruktur. Vi er heldige at vi har en struktur i kommunen, der gør det muligt. Skulle du få lyst til at se vores materiale, er du meget velkomne til at henvende dig.