digitale fotorammer

Digitale fotorammer
Written by Stine Høi Sørensen
Tuesday, 06 January 2009 21:16
Der tales ofte om hvordan vi bedst præsenterer ”det digitale” i det fysiske biblioteksrum – en oplagt mulighed er digitale fotorammer. De digitale fotorammer kan placeres på hylder, i udstillinger, i vinduer eller hvor I ønsker det og mulighederne for at præsentere indhold er uendelige.
Politiken havde i julen et tjek af 6 digitale fotorammer i meget forskellig kvalitet og prisklasse. Læs artiklen her.

Taler ved uddeling af BØFA-prisen 2008

Formandens tale til Jakob Martin Strid

Good evening ladies and gentlemen, both from Denmark and abroad. My name is Anne Christine Seidelin, and I am chairman of BØFA, who, together with Ballerup Bibliotekerne is your host tonight. Tonight I am going to give away the BØFA Award, also known as The Children’s Libraries’ Cultural Award.

BØFA is the children’s librarians’ occupational group under the Union of Danish Librarians. The BØFA Cultural Honorary Award is given every year to promote an original danish cultural product for children and young people. It is given to a person or a group of persons whose work contain new and experimenting qualities or who otherwise has yielded a special contribution in the field of children’s culture. And this year a majority of children’s librarians in Denmark has voted the writer and illustrator Jakob Martin Strid as the winner.

Dear Jakob

I wanted to make a most hilarious speech in your honour, but unfortunately I was stunted in the making by remembering one of my favourite poems about a very bad frog. In a free English translation, it goes like this:

A frog decided to rob the bank With a knife and a steak that was wet Confused the doors and made its’ escape Not to freedom, but to the toilet

The policemen came and knocked on the door Unlock, we’ll put you in prison You’ll never get me, cried the frog And flushed itself in the basin

In danish it is obviously even more funny, so for my danish collegues’ pleasure I’ll repeat it in danish:

En frø begik et bankrøveri Med en kniv og en kotelet Tog fejl af dørene og flygtede ud På bankens toilet

Politiet kom og bankede på: Luk op du skal i brummen I får mig aldrig, svarede den Og skyllede sig ud i kummen

I hope that you all realize that this poem was, in fact, written by this year’s BØFA Cultural Honorary Award-winner, Jakob Martin Strid.

Strid (which in the danish language may mean rough, bristling, harsh, or even annoying) was born in 1972 and has made the world a stranger place ever since. I first heard of him when my eldest son at age 3 came home from kindergarden and laughingly talked endlessly about being a cheeseholeshooter and loving the danish dish biksemad so much that one would eat it for breakfast, dinner, midnight snack – and at the end soak your feet in it! It turned out that these strange wordpictures came from a weird picture book filled with weird poems and weirder pictures, called Mustafas Kiosk. Some years later, my younger son had absolutely no problems reciting the poem about the poor minister of medister sausages whose story ends sadly when nineteen norwegian nudists in an anarchistic frenzy burn down the minister’s table before taking off with all the danish sausages. The poem was accompanied with Jakob’s own distinctive drawing where the nudists absolutely and undoubtedly are naked. This fantastic book with weird pictures and poems is called My grandmother’s false teeth.

Both of these books have an abundance of crazy stories told in verse, often absurd and anarchistic and also insanely funny. Jakob turns the world upside down, showing it from a point of view where hermits living in giant pears are less strange than the life of the lions in zoo. At the same time he positively sides with the small people in the world – quite a few of his poems are about people you might easily meet in the melting pot of Copenhagen.

His poetry fall trippingly off the tongue; and a moment later the reader has to stop reading in order to read the pictures – and possibly find granny’s runaway teeth. Jakob not only tells the story, but goes on to fill the imagination with pictures that both complement the story but at the same time tells even more. This is how we learn just how bad it looks afterwards you go crazy and bust everything in your home with a maul!

Dear Jakob. You have voiced that it is hard to do picture books, but even so we all hope that you will take the time to make more delightful nonsense, absurdities and fascinating beautiful ugly pictures. All in all, we want Little Frog, Mustafa and Åge Emmanuel Ordkløver to have more friends and maybe keep rats as pets (until they escape the cage and elope with the lioness called Gitte).

May this award inspire you – congratulations!

Anne Christine Seidelin, formand for BØFA

Generalforsamling 2006

Referat af Bøfa’s gerneralforsamling d. 25.11.06 på Louisianna i Humlebæk

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Jette Ramussen, Hovedbestyrelsen
Referent. Peder Lykke Jeppesen
Stemmetællere: Annette Godt og Marion Tirsgaard.
Jette Rasmussen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt – og vi kunne derefter gå videre til:

2. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer
Bestyrelsesarbejdet har i begyndelsen båret præg af at det var en helt ny bestyrelse uden den helt store erfaring – og der har desværre også været mandefald undervejs. Marianne Jensen ikke længere ønskede at fortsætte som regnskabsfører pr. 01.01.06. I stedet har vi fået Sonja Egemar, som hurtigt måtte sætte sig ind i materialet, så BØFA kunne køre gnidningsfrit.Hjemmesiden er er efter flere forsinkelser og genvordigheder kommet op og køre. Kulturprisen BØFA-pris i 2005. Brian Mikkelsen overrakte prisen til Kirsten Steen Nielsen /DOTBOT.

Bestyrelsen er i den forløbne periode kommet indlæg og interview om bla. computerspil, kanon’en, manglende bogindkøb og faldende udlån.

Konferencen “På sporet af” i 2005 blev en stor succes arrangeret af Vejle og Frederikshavn biblioteker. Konferencen 2007 er under planlægning – med hjælp fra frivillige. Den kommer til at gå til Stockholm og “Rum för barn”.

Medlemstallet i Bøfa er meget stabilt.

3. Regnskab for 2004/2005 og 2006.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 2005 viser et lille underskud – men nogle indtægter har først kunne i 2006. Hjemmesiden har ikke været hel billig.

Regnskab er godkendt af den kritiske revisor.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

5. Budgetforslag for 2007/2008 med forslag til kontingentets størrelse
Kontingentet for aktive og passive bøfamedlemmer forbliver uændret 30,- kr. pr. md. Interessemedlemmer skal betale 45,- kr. pr.md. hvis de ikke er medlemmer af BF.

I forbindelse med dette punkt, var der en diskussion om den kommende konference i Stockholm. Der er plads til 70 – og vil kunne arrangeres til én fornuftig pris og der vil “kunne kæles” lidt for deltagerne takket være tilskud fra Bøfa’s kasse. Det kunne f.eks. være én ekstra dag i Stockholm med mulighed for en rundtur til nogle af de mange børnekulturelle tiltag i byen. Der kunne være én mere “holdningsbearbejdende model”: et bøfamedlem kunne tage sin leder med til halv pris.

Den “holdningsbearbejdende model” nød en vis sympati og fik ros for værende god strategisk tænkning, mens andre hellere ville have 70 engagerede børnebibliotekarer af sted. Konklusionen blev at der lægges op til debat på hjemmesiden – og der så kan træffes beslutning om en model ud fra dette.

6. Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev gennemgået – og vedtaget. Vedtægtsændringerne skal ses om en smidiggørelse af vedtægterne.

Af ændringer kan nævnes, at der nu kan optages “interessemedlemmer” i Bøfa. Det kan f.eks. være: ” personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af en anden faglig organisation, og som beskæftiger sig med børnekultur i deres daglige arbejde”. Betyrelsen arbejder videre med, hvordan man kan få rekruteret nye interessemedlemmer.

Det direkte valg til bestyrelsen på Generalforsamlingen blev også drøftet, der kunne være en fare for f.eks. majoritets-kup, men der er fortsat mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet.

7. Forslag til nedlæggelse af BØFA nyt i trykt form og føre bladet videre som elektronisk nyhedsbrev.
Bestyrelsens forslag til nedlæggelse af Bøfa-Nyt i trykt form – og videreførelse i elektronisk form blev vedtaget.

8. Forslag til kandidater til bestyrelsen
Anine Kaas og Anne Christine Seidelin blev som de eneste to kandidater opstillet. Christina Bendeke vil gerne opsltille som suppleant.

9. Valg af stemmeudvalg
Annette W Godt, Marion Tirsgaard og Jan Tøth blev valgt.

10. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant
Marianne Vergmann og Anne Bengtsson blev valgt.

11. Eventuelt.
– “Det børnekulturelle netværk” arbejder med at starte en tværfaglig diplomuddannelsen inden for børnekultur.

– i forbindelse med kommunesammenlægningerne er der mange børneafdelinger der mister deres selvstædighed og blot bliver en del af udlånet.

– BØFA blev opfordret til at arbejde for at børneområdet kommer tilbage som en selvskrevet del bibliotekernes ledelser.

Bøfas årsberetning 2006

Det første stykke tid brugte vi på at finde vores ståsted. Det var en lidt vanskelig start, fordi vi alle var helt grønne. Men vi fik snart fod på det og gik på med krum hals på trods af mandefald i bestyrelsen. Christina og Sakena har valgt at udtræde af bestyrelsen undervejs. Vi takker for det gode samarbejde. Vi har også skiftet regnskabsfører, da Marianne Jensen ikke længere ønskede at fortsætte. I stedet har vi fået Sonja Egemar, som hurtigt måtte sætte sig ind i materialet, så BØFA kunne køre gnidningsfrit.
I løbet af vores periode er der sket en masse. Det mest markante er den nye flotte hjemmeside, som kom i luften i foråret efter mange beklagelige forsinkelser. Nu kørere den og det vælter ind med medlemmer, som gerne vil have password. Heldigvis for det.

På den nye hjemmeside er der en opslagstavle hvor medlemmer af BØFA kan udveksle erfaringer. Det er her, I kan komme med forslag til BØFA-prisen. Hjemmesiden gør det også muligt at udsende nyhedsbreve mm. Der er også mulighed for elektroniske afstemninger, når vi skal vælge ny bestyrelse eller stemme om hvem, der skal modtage BØFA-prisen.

Vi uddelte BØFA-prisen i foråret. Det blev forsinket pga. hjemmesideproblemer, men overrækkelsen kunne så til gengæld ske på børnekulturkonferencen i København. Her mødte Brian Mikkelsen op og overrakte prisen til projektleder Kirsten Steen Nielsen for hendes arbejde med DOTBOT.

Arrangementet blev dækket af flere landsdækkende aviser og vi fik en god artikel i Bibliotekspressen. Alt i alt synes vi der er god grund til at være tilfredse med resultatet. Vi er allerede nu i gang med at finde dette års prismodtager. Forslag kan stilles af medlemmerne på hjemmesiden, hvor dette års afstemning også vil foregå. Selve prisoverrækkelsen vil ske på generalforsamlingen. Den afholdes i år i DR-byen. Konferencen i 2005, med togtur gennem Jylland, var en stor succes og vi i bestyrelsen var stolte af at lægge BØFA’s navn til. Det var også det eneste vi gjorde, for Vejle og Frederikshavns Biblioteker stod for arrangementet og de lavede et meget flot stykke arbejde. Tak for det.

Næste konference bliver i Stokholm i “Rum for Barn” og heldigvis har vi i bestyrelsen fået hjælp af flere frivillige, så arbejdet glider let af sted.

Ud over arbejdet med konferencen, BØFAprisen og hjemmesiden har medlemmer af bestyrelsen skrevet flere indlæg til blade og aviser. Vi kommenterede på forlagenes anklager om, at biblioteket ikke længere køber nok bøger og skrev et bekymret indlæg, da det viste sig at biblioteksudlån var faldet 33% Desuden skrev Sakena et opsigtsvækkende indlæg omkring spil på biblioteket.

Vi skrev også en kommentar til Den nye kulturkanon og blev interviewet i Bibliotekspressen om emnet.

Vi har haft repræsentanter fra bestyrelsen til forskellige arrangementer og har desuden deltaget i “Den gode historie”. Vi har også fået et godt og tæt samarbejde med Jette Rasmussen fra BF’s hovedbestyrelse, der deltager i BØFAbestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har også arbejdet med at skrive nye og opdaterede vedtægter og vi har arbejdet med forlsag om et elektronisk BØFA-Nyt.

Vi kan også med stolthed meddele, at BØFA i perioden har fået flere nye medlemmer, så medlemstallet er stabilt.