Vedtægter pr. 2021


Gældende fra 1.5.2021.
Ændringer vedtaget på BØFAs generalforsamling 14. 04.2021
Vedtægterne er udformet i overensstemmelse med Forbundet Kultur og Informations standardvedtægter jvf. retningslinjerne for faggrupper § 2, stk. 1.
§ 1 Navn
Faggruppens navn er BØFA, Forbundet Kultur og Informations faggruppe for børnebibliotekarer.
§ 2 Formål
Stk. 1
BØFA’s formål er at fremme børnebiblioteksarbejdets og børnekulturens placering i det samlede biblioteksvæsen, at udbygge den faglige kontakt mellem børnebibliotekarer og at skabe kontakt til andre, der beskæftiger sig med børn og børnekultur.
Stk. 2
BØFA har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner overfor Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af BØFA optages alle aktive medlemmer af KI.
Stk. 2
Studentermedlemmer af KI kan gratis blive aktive medlemmer af BØFA.
Stk. 3
Pensionistmedlemmer af KI kan optages som aktive medlemmer af BØFA.
Stk. 4
Som interessemedlemmer af BØFA kan optages:
a. passive medlemmer af KI
b. personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af en anden faglig organisation, og som beskæftiger sig med børnekultur i deres daglige arbejde.
Stk. 5
Interessemedlemmer af BØFA har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.
Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til KI (medlemsafdeling). Indmeldelse sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april måned.
Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i tilknytning til et fagligt arrangement for gruppens medlemmer.
Stk. 3
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i KI´s vedtægter for KIs generalforsamling.
Stk. 4
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Valg af stemmeudvalg

Stk. 5
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 7
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.
§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
BØFA ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget. –
Stk. 2
Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.
Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.
Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 6
Bestyrelsen fastlægger selv arbejdsform og interne beføjelser. Bestyrelsen udpeger en kasserer samt en KI-kontaktperson. Ud af bestyrelsen udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.
Første bestyrelsesmøde afholdes med deltagelse af både afgående og nyvalgte bestyrelse.
stk. 7
Ændringer i sammensætningen af og rollefordelingen i bestyrelsen skal meddeles KI.
Stk. 8
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.
§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet. Kontingent for interessemedlemskab er det samme som for almindelige medlemmer.
Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto.
Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for BØFA.
§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
BØFA kan nedlægges af faggruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse.
Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til KI’s generalforsamling.
Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til KI.